HV147 - Đôi điều nghĩ về miếu Trưng Vương, tháp Rùa

18 Tháng Năm 2020 11:13 SA
THU TỨ

Bookmark and Share

Hình ảnh của HV147 - Đôi điều nghĩ về miếu Trưng Vương, tháp Rùa

Chúng tôi mới đây đọc lại hai bài viết cũ của mình, thấy nội dung tuy không có dính líu gì với nhau nhưng cùng thuộc loại “đôi điều nghĩ lại” và cùng ngắn hay rất ngắn, bèn nghĩ lại thêm lần nữa, sửa sang rồi gom lại làm một bài mà phổ biến.
 

 


Cửa Đoan Môn hoàng thành Thăng Long

Miếu Trưng Vương 

Hình như ở tỉnh Hồ Nam bên Trung Quốc có miếu thờ Trưng Vương. Nếu có, miếu ấy ở đâu? Trong Lịch sử Việt Nam (tập I, NXB Đại học và Trung học Chuyên nghiệp in năm 1983), Trần Quốc Vượng viết: “…có ‘miếu bà Trắc’ thờ Bà Trưng ở phía nam hồ Ðộng Ðình”, mà không cho biết nguồn thông tin.

Trong bài Miếu thờ Trưng Vương trên đất Hồ Nam đăng trên báo Hà Nội mới số ra ngày 132-2006, Nguyễn Vinh Phúc khẳng định: “Trên đất Trung Quốc mà lại có đền thờ Bà Trưng? Lạ, nhưng có thật”. Đại khái, ông đọc thơ xưa, cho rằng có nhắc đến miếu thờ Trưng Vương, bèn từ sự kiện lịch sử là sau khi thắng trận, Mã Viện đã bắt 300 cừ súy người Việt đem về an trí tại Linh Lăng (Hồ Nam) mà suy diễn rằng chính những cừ súy này đã xây ngôi miếu được nhắc đến trong thơ.

Ta hãy đọc lại hai bài thơ ấy.
Đây bài Nam hoàn chí Ngũ Lĩnh của Nguyễn Thực: “Ngũ Lĩnh điêu nghiêu trấn Việt thùy/ Hứa đa cảnh trí chiếm thanh kỳ/ Uất thông đông hậu thùy thiên cán/ Nùng diễm xuân tiền mai nhất chi/ Ðồng trụ Trưng vương lưu cựu tích/ Thạch nhai Trưng tướng phục tùng từ/ Phong cương tự cổ phân trung ngoại/ Thậm tiễn thiên công xảo thiết thi”. Nguyễn Vinh Phúc dịch nghĩa: “Núi Ngũ Lĩnh chất ngất trấn ở vùng biên cương đất Việt/ Biết bao cảnh trí tươi tắn kỳ lạ/ Sau mùa đông ngàn cây tùng xanh um/ Trước mùa xuân một nhành mai diễm lệ/ Cột đồng còn lưu dấu cũ Trưng Vương/ Đường đá nghiêng bên