Đỗ Phủ tinh tuyển

Số trang:       526
Nxb:              Văn Học
Kích thước:    14,5 cm x 20,5 cm
Hình thức bìa: cứng + bìa áo
Giá bìa:         140.000đ

pic