Bản dịch thơ "Tương tiến tửu" của Ngô Linh Ngọc

Tạp chí Hồn Việt trân trọng giới thiệu với bạn đọc một bản dịch thơ Đường hay của nhà thơ Ngô Linh Ngọc, bài thơ Tương tiến tửu (Lý Bạch).

Bản chữ Hán bài thơ Tương tiến tửu

Phiên âm:

TƯƠNG TIẾN TỬU(1)
Lý Bạch

Quân bất kiến Hoàng Hà chi thủy thiên thượng lai,
Bôn lưu đáo hải bất phục hồi.
Hựu bất kiến cao đường minh kính bi bạch phát,
Triêu như thanh ty, mộ như tuyết.
Nhân sinh đắc ý tu tận hoan,
Mạc sử kim tôn không đối nguyệt.
Thiên sinh ngã tài tất hữu dụng,
Thiên kim tán tận hoàn phục lai.
Phanh dương, tễ ngưu thả vi lạc,
Hội tu nhất ẩm tam bách bôi.
Sầm phu tử(2),
Đan Khâu sinh(3).
Tương tiến tửu,
Bôi mạc đình.
Dữ quân ca nhất khúc,
Thỉnh quân vị ngã trắc nhĩ thinh.
Chung cổ soạn ngọc bất túc quý,
Đãn nguyện trường túy bất nguyện tinh!
Cổ lai thánh hiền giai tịch mịch,
Duy hữu ẩm giả lưu kỳ danh.
Trần Vương(4) tích thời yến Bình Lạc
Đẩu tửu thập thiên tứ hoan hước.
Chủ nhân hà vị ngôn thiểu tiền,
Kính tu cô tửu đối quân chước
Ngũ hoa mã,
Thiên kim cừu.
Hô nhi tương xuất hoán mỹ tửu,
Dữ nhĩ đồng tiêu vạn cổ sầu.


(1)

Tên một nhạc khúc trong Nhạc phủ (thời Hán)

(2), (3)

Sầm Trưng Quân và Nguyên Đan Khâu, hai bạn thân của Lý Bạch

(4)

Tước phong của Tào Thực, con Tào Tháo, một nhà thơ nổi tiếng thời Kiến An.

Dịch thơ:

SẮP KÈO RƯỢU

Ngô Linh Ngọc dịch

Người chẳng thấy:

Sông Hoàng Hà tuôn nước lưng trời kia

Đổ xuôi ra biển chẳng quay về

Lại chẳng thấy:

Tóc bạc trước gương sầu chẳng xiết

Sớm như tơ xanh chiều như tuyết!

Đời người đắc ý nên thật vui.

Chớ để chén vàng suông dưới nguyệt.

Trời sinh thân này ắt hữu dụng

Ngàn vàng hết lại có luôn ngay.

Mổ quách trâu, dê, vui thỏa sức,

Cạn ba trăm chén cuộc vui này.

Sầm, Đan, hai bác nghe đây,

Rót đi, rót chẳng ngừng tay nữa hoài!

Vì người, ta hát một bài.

Vì ta, người hãy lắng tai nghe cùng:

Quý chi chuông trống, tiệc tùng,

Cốt sao đừng tỉnh, say đùng mới vui!

Thánh hiền xưa vắng lặng rồi,

Chỉ chàng say để muôn đời tiếng say.

Trần Vương, Bình Lạc, cỗ bày,

Mười nghìn đấu rượu mua cười một phen;

Chủ nhân đừng ngại thiếu tiền,

Rượu ngon xin cứ mua liền chuốc nhau.

Áo cừu quý, ngựa hoa lưu,

Tiểu đồng đâu? Gọi đổi mau rượu đào,

Cùng nhau giải vạn kiếp sầu!