Chế Lan Viên bấm huyệt Nguyễn Đình

NGUYỄN BÙI VỢI

Nghe anh em ở báo Văn Nghệ phàn nàn rằng dạo này Nguyễn Đình phát biểu rất dài và lúc nào cũng dẫn Lép Tônstôi tràng giang đại hải, Chế Lan Viên nghĩ cách cứu anh em.

Mồng Một Tết, ông đến thăm chúc Tết Nguyễn Đình và bàn về câu đối.

Nguyễn Đình cao hứng:

- Ra vế đối thì dễ, còn đối lại mới khó. Nhưng với tôi thì vế đối khó mấy cũng đối được. Xin mời tiên sinh!

Chế Lan Viên đọc vế đối:

“Chắc tôn ông không bằng lép tôn tôi”

Nguyễn Đình toát mồ hôi, biết thâm ý của Chế Lan Viên, bèn chắp tay vái Chế ba vái.

Từ đó trong cuộc họp cơ quan, ông nói ngắn và không bao giờ nhắc đến Lép Tônstôi nữa.