Giáo dục

3 chung hay 100 riêng?

Hiện nay dư luận xã hội đang xôn xao về quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ chấm dứt việc tuyển sinh theo “3 chung” mà cho phép các trường tự tổ chức tuyển sinh riêng từ năm 2016 trở đi, còn trong giai đoạn chuyển tiếp: năm 2014 và năm 2015 thì các trường hoặc dùng “3 chung” của Bộ hoặc tự tổ chức thi.

"Đạo Cụ Hồ"

Từ nghìn xưa, nhân loại có nhiều “đạo”. Một lần, trong một bài viết Nguyễn Ái Quốc nói: “Giá như bây giờ các ông Khổng Tử, Thích Ca, J. Giê-su, Tôn Dật Tiên… ngồi lại với nhau, hẳn các ông ấy sẽ thống nhất với nhau, vì các ông ấy đều có một mục đích là cứu nhân loại…”