HV111 - Tại sao gọi là tiền nhuận bút?

Chuyện xảy ra cách đây đã hơn một ngàn năm. Vào thời nhà Tùy ở Trung Quốc, Trịnh Dịch là khai quốc công thần nhưng do lơ là công việc lại không liêm khiết, bất hiếu với mẹ nên bị Tùy Văn Đế Dương Kiên giáng chức.

Không bao lâu Tùy Văn Đế nhớ lại thấy Trịnh Dịch vốn có nhiều công lao với triều đình liền lại gọi ra dùng làm chức thứ sử.

Một hôm Tùy Văn Đế thiết triều trong cung Lễ tuyên để khoản đãi Trịnh Dịch. Trong lúc mọi người đang chè chén, rất cao hứng Tùy Văn Đế nói với Trịnh Dịch:

- Trẫm giáng chức khanh đã lâu lắm rồi, việc này khiến trong lòng trẫm không làm sao quên được.

Rồi ngay sau đó, Tùy Văn Đế truyền chỉ tại chỗ, bổ nhiệm Trịnh Dịch làm Thượng trụ quốc ban cho tước vị Quốc công đất Bái. Theo chế độ của triều đình nhà Tùy thì thứ sử chỉ là cấp quan cao nhất của một tỉnh, còn Thượng trụ quốc lại là chức quan ở cấp cao nhất trong bộ máy trung ương. Như vậy có thể thấy Tùy Văn Đế hết sức coi trọng Trịnh Dịch.

Tiếp theo đó Tùy Văn Đế nói với các thị thần:

- Trịnh Dịch đã cùng sống cùng chết với trẫm, cùng với trẫm trải qua không biết bao nguy nan. Trẫm thường nghĩ tới điều đó mà không thể nào quên được.

Trịnh Dịch nghe thế hết sức cảm động bèn nâng chén xin được chúc thọ Tùy Văn Đế. Tùy Văn Đế bèn sai quan nội sử lệnh là Lý Thúc Lâm lập tức thảo chúc thư phong tước và bổ nhiệm quan chức cho Trịnh Dịch. Thừa tướng Cao Quỳnh đứng ở bên cạnh bèn nói đùa với Trịnh Dịch:

- Bút khô mất rồi, phải nhuận bút (làm cho bút viết) trơn thôi.

Trịnh Dịch trả lời:

- Tôi đã phải ra ngoài làm một chức quan địa phương, mà được thánh chỉ là lập tức đánh ngựa trở về ngay, chẳng có một đồng một chữ nào vậy thì lấy gì để nhuận bút cho các vị bây giờ?

Tùy Văn Đế nghe vậy cả cười.

Về sau, người ta thường dùng hai tiếng nhuận bút để chỉ tiền thù lao khi nhờ người phác thảo thơ văn, viết thư pháp hay vẽ tranh, nhưng đều chỉ là một cách nói trên văn tự, rồi trở thành cách nói thông thường để chỉ tiền thù lao trong các trường hợp này.

NGUYỄN GIA NÙNG