HV161 - Câu đối tuyệt mệnh của chí sĩ Trần Cao Vân

Trần Cao Vân (và Thái Phiên) lãnh đạo cuộc khởi nghĩa chống Pháp năm 1916, thất bại. Bị giặc Pháp bắt, bị đưa đi xử chém (17-5-1916). Trước khi mất, ông gởi cho Hồ Đắc Trung (phụ chính đại thần) hai câu thơ thống thiết, yêu cầu cứu vua Duy Tân khỏi bị xử chém:

Trung là ai? Nghĩa là ai? Cân đai võng lọng là ai? Thà để cô thần tử biệt.

Trời còn đó! Đất còn đó! Xã tắc sơn hà còn đó! Miễn cho Thánh thượng sanh toàn.

Thật là bi hùng!

(Theo MATHILE TUYẾT TRẦN - Pháp)

MATHILE TUYẾT TRẦN