HV161 - GIỚI THIỆU SÁCH

* Lê Giang, Khói bếp không tan (tản văn - bút ký), NXB Trẻ, 3-2021.

* Tô Ngọc Thạch, Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm - Cội nguồn & khai sáng, NXB Hội Nhà văn, quý III - 2021.

* Trịnh Bình An, Tự tình với biển, NXB Hội Nhà văn, 2019.