Lịch sử tiền tệ Việt Nam – Sơ truy và Lược khảo

Tác Giả: Nguyễn Anh Huy
Nhà xuất bản: Văn hóa Sài Gòn
Số trang: 390
Kích thước: 14.5 x 20.5 cm
Hình thức bìa: Bìa cứng
Ngày sản xuất: 4/1/2010 12:00:00 AM
Trọng lượng:
Giá bìa: 112. 000 VNĐ

Đây là công trình tổng hợp lịch sử tiền tệ dân tộc.Cuốn sách gồm 3 phần:

Phần 1: Những vấn đề lý luận

Phần 2: Khảo luận

Phần 3: Những vấn đề liên quan