Lời dặn của Bác

M.T (St)

Nhân kỉ niệm 2-9, Tạp chí Hồn Việt xin trích đăng lời dặn của Bác lúc sinh thời.

“Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần rất lớn ở công học tập của các cháu”.

(Thư gửi các học sinh - 9/1945)


Chủ tịch Hồ Chí Minh

… Những đức tính mà đã là cán bộ cần phải có:

  1. Không tự kiêu, không có cái bệnh làm “quan cách mạng”.

  2. Phải siêng năng: Siêng nghe, siêng thấy, siêng đi, siêng nghĩ, siêng nói, siêng làm.

  3. Cần tiến bộ luôn luôn, không lúc nào ngừng nghiên cứu, tự luyện, sửa chữa những khuyết điểm.

  4. Trung thành với mục đích của cách mạng: Giữ cho nước nhà được độc lập, nòi giống được tự do.

(Lời phát biểu tại lễ tốt nghiệp khóa học thứ tư
trường Quân chính Việt Nam – 1/10/1945)

Cả đời tôi chỉ có một mục đích là phấn đấu cho quyền lợi Tổ quốc và hạnh phúc của quốc dân. Những khi tôi phải ẩn nấp nơi núi non, hoặc ra vào chốn tù tội, xông pha sự hiểm nghèo – là vì mục đích đó.

(Nói chuyện với đồng bào trước khi sang Pháp
– Báo Cứu Quốc, số 254 - 31/5/1946)

Đồng bào Nam Bộ là dân nước Việt Nam. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý đó không bao giờ thay đổi!

(Thư gửi đồng bào Nam Bộ.
Báo Cứu Quốc số 255, 1/6/1946)

Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi.

(1946)

Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi Đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ trung thành của nhân dân.

(Di chúc)

Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình.

(Di chúc)