Rượu đây! Diệu đây!

Vũ Khiêu vốn rất quý Hoàng Trung Thông. Biết Hoàng Trung Thông thích rượu, một hôm đi nước ngoài về, có chai rượu Tây bèn ôm đến nhà bạn. Thấy nhà đóng cửa, ông bèn gõ cửa gọi:

- Thông ơi. Rượu đây! Mở cửa mau!

Chưa thấy trong nhà động tĩnh thì ngoài cửa đã có thêm thi sĩ Xuân Diệu tới chơi, và cũng gõ cửa, gọi:

- Thông ơi! Diệu đây? Mở cửa mau!

Nghe hai lần tiếng gọi, Hoàng Trung Thông vội vàng ra mở cửa. Thấy Xuân Diệu và Vũ Khiêu, nhà thơ xứ Nghệ cười:

- Nghe gọi hai lần cứ thấy nhắc Diệu, Diệu, lại tưởng là có hai Xuân Diệu cơ đấy?

Vũ Khiêu tủm tỉm:

- Hay là tưởng có hai chai rượu, hả thi sĩ?

HOÀNG TUYÊN