Tư tưởng chính trị và xã hội của nhóm NAM PHONG-PHẠM QUỲNH (Tiếp theo kỳ trước)

… Rồi Nam Phong đề nghịlà Pháp nên tán thành hợp nhất trở lại Bắc Kỳ và Trung Kỳ dưới quyền của “bậc trưởng quân sáng suốt (Khải Định) muốn chỉnh đốn lại mi việc trong nước”, làm như vậy thì“trước là cho thuận danh nghĩa bảo hộ” “sau là cho hợp hệ thống triều đình” rốt hết là đúng với “hy vng tối thiu của quốc dân Việt Nam”.