Thơ - Bông mai không chịu chết*

Lâu mới ngủ nơi quê nhà một bữa

Canh ba canh năm nằm trăn trở

Trong hầm nghe mơ hồ

Gà gáy bên kia sông Thạch Hãn

Lẫn tiếng đạn pháo xa

Sáng sớm mai

Đầu hầm chữ A

Một gốc mai già bị đạn

Đất đá vùi

Giữa ngổn ngang đổ nát

Hiện trên nhành cây vươn khỏi đất

Cánh mai vàng kiêu sa đọng chút sương

Bông mai và mùa xuân không chịu chết.

Xuân Ất Mùi 2015

 

_____

*Viết theo bài Một đóa mai vàng của Phan Quang.

NGUYỄN XUÂN THÂM