Thơ - Hành thiền

Kính tặng tôn sư tôi,

Hòa thượng Thích Trí Quang

Tròn đầy mà rỗng lặng

Biển vô lượng thủy triều

Ôi thương đời vạn dặm

Vân du vượt suối đèo

Đường về tâm hết động

Tuyệt chiêu là vô chiêu!

Thôi hòa lòng với bụi

Thanh tịnh vầng trăng treo...

Phan Duy Nhân