Thăm bà NOBUKO NAKAMURA, phu nhân GS Lương Định Của