TRẢ LỜI BẠN ĐỌC, Hồn Việt 95

Thư của bạn đọc Phạm Duy Tuyên ở Hải Dương ngày 14-6-2015 góp ý:

“Nguyên văn “Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến” (19-12-1946) của Hồ Chủ tịch là: “Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta đã nhân nhượng...”. Nhưng tạp chí Hồn Việt số 93 tháng 6-2015 lại viết: “Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng...”. Tạp chí thay từ ĐÃ bằng từ PHẢI là không chính xác. Đề nghị tòa soạn xem xét lại”.

Tòa soạn Hồn Việt xin trả lời:

Căn cứ vào bút tích lưu tại Bảo tàng Cách mạng Việt Nam, Hồ Chí Minh Toàn tập viết: “Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng...” (Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia, Hà Nội, 1995, tập IV, trang 480). Như vậy, chữ PHẢI trong câu này (bài Tên tuổi Phan Châu Trinh đã bị lợi dụng như thế nào?, Hồn Việt số 93, trang 18, cột 1, dòng 10 từ dưới lên) là chính xác. Chúng tôi xin đăng kèm sau đây bút tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

H.V.