Trả lời ông Bùi Minh Quốc

(trên mạng http://www.viet-studies.info của ông Trần Hữu Dũng)

Nay xin công bố trước hải nội, hải ngoại chư quân tử hai văn kiện sau đây (và đã công bố trên talawas năm 2006 để đáp trả sự vu cáo của một số người), để làm rõ vấn đề mà ông Bùi Minh Quốc nêu. Còn những việc khác, thong thả ta sẽ bàn tiếp.

Mai Quốc Liên