Vĩnh biệt - tiếc thương đồng chí Mai Thúc Lân

Lúc sinh thời, đồng chí Mai Thúc Lân, tuy là một nhà quản lý kinh tế, nhưng rất quan tâm đến văn hóa nước nhà. Đồng chí đã cùng các nhà thơ, nhà văn hóa Huy Cận, Nguyễn Đình Thi, Tố Hữu, Hữu Thọ… ủng hộ việc ra đời Trung tâm Nghiên cứu Quốc Học và tạp chí Hồn Việt…

Đến nay, đồng chí đã vĩnh biệt cuộc đời và nền văn hóa Việt Nam mà đồng chí xiết bao yêu quý. Trung tâm Nghiên cứu Quốc Học và tạp chí Hồn Việt vô cùng thương tiếc đồng chí, và để tỏ lòng biết ơn sâu sắc, xin dành một số trang của tạp chí để nói về đồng chí- một con người của nền văn hóa Việt: trung thành, tận tụy, liêm khiết và giàu nhiệt huyết với nhân dân, đất nước mình.

TTNC QUỐC HỌC – HỒN VIỆT