Xẩm quê

Xẩm quê tiếng của tâm tình

Hát cho già trẻ, cho mình cho ta.

Xẩm quê tiếng của trăm nhà

Vừa là niềm nỗi, vừa là gửi trao


Xẩm quê tiếng của ca dao

Lời nào cũng ấm. Lời nào cũng hay


Xẩm quê tiếng hát thường ngày

Cò cưa nhị kéo vừa sang vừa tình


Bến tàu, góc chợ, sân đình

Hồn dân tộc đất nước mình – xẩm quê.

Tạ Hữu Yên